(050) 549 00 05

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Zwemschool Aqua Groningen gevestigd te Groningen

Algemene voorwaarden - Organiserende instantie
Zwemschool Aqua Groningen (hierna te noemen: zwemschool) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen dossiernummer 54800773. Zwemschool Aqua Groningen - BTW-nummer NL106945208B01.

Opleidingseisen zwemdiploma’s
De zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A, B, C volgens de bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s zwemdiploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden-Nationale Raad zwemdiploma’s (NPZ-NRZ).

Toezichthoudende instantie
De zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden-Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ-NRZ) erkend opleidings- en exameninstituut en staat geregistreerd onder nummer 009041. De door de zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de NPZ-NRZ.

Inschrijven van leerling
Een ouder/verzorger kan een leerling alleen inschrijven via de website: www.aquagroningen.nl. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de zwemschool per email is bevestigd. Na inschrijving bij zwemschool Aqua Groningen volgt er een e-mail ter bevestiging van de inschrijving. Tevens ontvangt men een toegangscode en een wachtwoord voor inzage van de gegevens. Ook wordt er melding gemaakt van de wachttijd voor aanvang van de zwemles. In afwijkende situaties wordt vooraf overleg gepleegd met de inschrijvende ouder/verzorger.

Deelnemen aan zwemlessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het A-diploma dient uw zoon/dochter minimaal 4 jaar te zijn bij de start van de cursus mits anders bepaald. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het B-diploma dient uw zoon/dochter in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.

Inschrijving en betalen
Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website. Bij aanvang van de zwemlessen dient de eerste betaling te zijn gedaan. Dit dient contant of per pin te worden voldaan vooraf aan de eerste les. Eenmalig betaald u €20,00 aan inschrijfgeld. Voor het zwem ABC hanteren wij geen proeflessen.

Betalen van cursusgeld
De maandelijkse betaling van de lesgelden dient te worden gedaan op de 1e van de nieuwe maand voor contante en pinbetalingen. Betaling via de automatische incasso worden elke 1e van de maand geïncasseerd. Het lesgeld voor de lopende maand is vóóruit verschuldigd. Bij niet tijdig betalen of het storneren van terecht geïncasseerde lesgelden zal er bij het versturen van een eerste factuur € 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij een eventuele tweede factuur zijn wij genoodzaakt om de administratiekosten te verhogen met € 12,50. Bij een betalingsachterstand van meer dan 1 maand zal de gereserveerde zwemplek komen te vervallen. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

Garantiebepaling
Het afmelden van lessen is mogelijk via het leerlingvolgsysteem. De reguliere les kan uiterlijk tot 2 uur van te voren worden geannuleerd via het leerlingvolgsysteem of telefonisch via de administratie. Dit geeft aanspraak op een inhaalles. Bij verhindering of ziekte kunnen activiteiten worden ingehaald mits daartoe de gelegenheid bestaat. Aan de inhaalles zit geen termijn verbonden waarin deze ingehaald dient te worden. De inhaalles kan de gehele tijd blijven staan gedurende het lidmaatschap bij zwemschool Aqua Groningen. Alle inhaallessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar andere personen. Ook vind er geen verrekening plaats met lesgelden. Het inhalen van deze lessen is een service en geen recht. Afwezigheid van de lessen is voor eigen rekening.

Tijdelijk stoppen
Bij tijdelijk stoppen op advies van ons wordt er restitutie verleend van het nog openstaande bedrag. Besluit men te stoppen op eigen initiatief dan kan er géén restitutie worden verleend en stoppen de lessen.

Opzeggen
Opzeggen dient te geschieden voor de eerste van de nieuwe maand. Als men in de lopende maand gaat opzeggen is de eerste van de nieuwe maand de vervaldatum. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Mondelinge opzeggingen worden niet verwerkt.

Vakanties en feestdagen
Tijdens de zomervakantie gaan de zwemlessen gewoon door. Het reguliere rooster stopt tijdelijk en er is een aangepast zomerrooster. Op officiële feestdagen is zwemschool Aqua Groningen gesloten. Lessen op deze dagen komen te vervallen en kunnen niet worden ingehaald. Vanaf 23 december t/m 3 januari is zwemschool Aqua Groningen gesloten. Ook hier geldt dat de lessen komen te vervallen en niet kunnen worden ingehaald.

Sluiting van de zwemlesaccommodatie
De zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de zwemschool in een overmacht situatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen, ziekte of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het zwembad uit te voeren. De zwemschool zal in een situatie als omschreven inschrijvende ouder/verzorger hiervan direct informeren. De zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven uit te zien naar mogelijk vervangende maatregelen.

Veiligheid van zwemles
Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld. De zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

Veiligheid
Het betreden van zwemschool Aqua Groningen geschiedt op eigen risico. Zwemschool Aqua Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van kleding, sieraden, geld of geldwaardige papieren of andere voorwerpen.

Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie
De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde regels kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van uw zoon/dochter zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

Voorbehouden
De zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en -tijdstip, tarieven indien dit noodzakelijk is. De zwemschool zal zich inspannen om de onder genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.

Hygiëne
Vóór het zwemmen is men verplicht om te douchen.

Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

Slotbepaling
Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Team Aqua Groningen